Mine kunder er i gang med å planlegge et viktig byggeprosjekt, stort eller lite. Jeg ønsker å gi dem en oversikt over hva det vil innebære å gjennomføre prosjektet.

Jeg har valgt å dele prosjektet inn i ulike faser for at arkitekt og kunde/tiltakshaver skal ha en best mulig oversikt og kontroll over oppgavene. På denne måten skapes forutsigbarhet i forhold til både økonomi, fremdrift og kvalitet. Under har  jeg gitt en grov beskrivelse av hvordan jeg anbefaler at et oppdrag blir gjennomført.

Første møte

  • Møte og befaring for å avklare viktige premisser og oppdragsgivers forventninger og ambisjoner. På grunnlag av dette møtet utarbeides et forslag til arbeidsplan og avtale.

Første arbeidsfase

  • Utarbeidelse av alternative løsningsforslag. Evt forhåndskonferanse med kommunen kan gjennomføres i denne fasen.

Møte

  • Alternativene blir presentert og drøftet. Målsettingen med møtet er å komme frem til ett omforent løsningsforslag.

Andre arbeidsfase

  • Utarbeidelse av skisseforslag som inkluderer de viktigste tegningene som må fremmes for søknad.

Møte

  • Skisseprosjektet presenteres og drøftes. Målsettingen er å beslutte igangsetting av søknad om byggetillatelse

Tredje arbeidsfase

  • Utarbeide tegninger i mål 1:100 for byggemelding. Søknad om byggemelding til kommunen. Ved 1-trinns søknad vil all prosjektering gjøres ferdig her. For byggetekniske beregninger, energiberegninger mm engasjeres konsulent etter behov.

Andre oppgaver kan gjennomføres etter egen avtale. Oppfølging og møter på byggeplass gjennom hele byggeprosessen. Sluttføring og innsending av ferdigattest.